EN

Добре дошли в раздел Кариери на интернет страницата на ДСК Лизинг.

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които дружеството предлага.

Като работодател ДСК Лизинг винаги се стреми да предлага и осигурява привлекателни условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители. Присъединявайки се към екипа на ДСК Лизинг, вие ставате част от утвърдена лизингова компания, лидер по доверие.

"ДСК Лизинг" АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131413749, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 101, Мол София, София Тауър, ет. 4 и водеща лизингова компания на българския пазар, учредена през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. Основната дейност на дружеството се състои в предоставяне при условията на финансов и оперативен лизинг на леки автомобили, товарни автомобили, строителни и земеделски машини, производствено оборудване, както и други съпътстващи лизинга услуги.

"ДСК Лизинг" АД търси квалифициран специалист за длъжността: Експерт застраховане, гр. София


"Експерт застраховане - гр. София"

Основни функционални задължения:

 • Комуникира със застрахователни компании и посредници
 • Контактува с клиенти на Дружеството и осигурява стандартите за качествено и активно обслужване.
 • Проучване на застрахователните потребностите на клиента.
 • Изготвяне на застрахователни полици, навременното им подновяване и уведомяване за падежи на поредни вноски.
 • Изготвяне на искане за оферта към конкретен застраховател/застрахователи.
 • Анализ и избор на подходящ застрахователен продукт и застраховател в зависимост от конкретните нужди на клиента.
 • Договаряне на преференциални застрахователни тарифи и условия.
 • Извършва оперативната дейност по сключването, плащането и отчитането на различните видове застраховки;

Изисквания

Образование:

 • Висше икономическо, кв. степен "магистър".

Познания по:

 • Кодекс за застраховането
 • Закон за счетоводството
 • Закон за особените залози
 • Закон за мерките срещу изпиране на пари;

Стаж по специалността:

 • над 1 год. трудов стаж във финансова институция или в застраховането.

ДСК Лизинг АД предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до:

05.07.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "ДСК Лизинг" АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие "ДСК Лизинг" АД да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на "ДСК Лизинг" АД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 (два) месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.


"Директор дирекция "Правна" - гр. София"

Основни функционални задължения:

 • Осигурява правно обслужване на всички бизнес и спомагателни дейности в Дружеството чрез предоставяне на писмени и устни становища и съгласуване на документи;
 • Следи за настъпили промени в действащото законодателство, касаещи лизинговата дейност и своевременно информира засегнатите звена в Дружеството;
 • Защитава интересите на Дружеството пред всички държавни комисии и регулаторни органи, като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита от дискриминация;
 • Осъществява процесуално представителство по искови и изпълнителни производства;
 • Поддържа високо ниво на теоретична подготовка чрез проследяване на промените в законодателството, както и достиженията в развитието на правната теория и съдебна практика;

Изисквания

Образование:

 • Висше юридическо, квалификационна степен "магистър".

Познания по:

 • Търговски закон; ЗЗД, ЗОП, ЗППЦК, ЗДДС, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗППДОП, ЗС,ЗУТ, НК,
 • Закон за особените залози;
 • Закон за банките и подзаконовите актове по приложението му;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за мерките срещу изпиране на пари;
 • ГПК, НПК, ДПК

Стаж по специалността:

 • над 5 год. юридически трудов стаж, предимство е трудов стаж в банкова или финансова институция.

ДСК Лизинг АД предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до:

05.07.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "ДСК Лизинг" АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие "ДСК Лизинг" АД да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на "ДСК Лизинг" АД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 (два) месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.