Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN
Това показват резултатите от проучване на потребителски нагласи през февруари 2015 г.

Банка ДСК за пореден път е определена като банковата институция, която се ползва с най-голямо доверие в България. Доверието е поставено от 77% от интервюираните като основен критерий за избора им на банка. Не по-малко важно се оказва и качеството на обслужване в офисите на банките – 77% от респондентите оценяват като водеща бързина, а 62% - компетентния персонал.

Най-висок рейтинг интервюираните са присъдили на Банка ДСК. С 26% от избора на участниците за най-предпочитана банка тя е поставена на първо място, с нарастващ тренд спрямо края на 2014 г.
Национално представителното проучване на потребителската удовлетвореност от банковите услуги в страната е проведено от Client Х – доставчик на услугата "таен клиент" в България.

Идеята на проучването е периодично да се изследват и отразяват нагласите на обществеността към банковия сектор – основните фактори за избор на банка, най-често използвани банкови продукти и удовлетвореност.
Поредното признание за Банка ДСК и нейния главен изпълнителен директор Виолина Маринова дойде от авторитетната международна организация Европейска бизнес асамблея (ЕБА) със седалище в Оксфорд, Великобритания. В тазгодишното издание на наградите на ЕБА Банката е номинирана в категорията "Най-добро регионално дружество", а Виолина Маринова в категорията "Мениджър на годината". Номинациите са резултат от внимателен подбор, извършен от аналитичните центрове на ЕБА. Банка ДСК е оценена за отличната й бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, а селекцията на топ мениджърите, номинирани за мениджър на годината, се основава на сбор от критерии, като: представяне и ефективност на ръководената компания, визия и лидерство, иновативност и креативност, професионализъм, изключителни мениджърски умения, етични бизнес стандарти и корпоративна социална отговорност. Номинацията на г-жа Маринова е заслужено признание за значителния й принос към развитието и успеха на ръководената от нея институция, за прилагането на най-добрите управленски практики и дейност в името на клиенитите и служителите. Това не е първата висока оценка за мениджърските умения на Виолина Маринова - през 2013 г. главният изпълнителен директор на Банка ДСК спечели титлата "Мениджър на годината 2013" в шестото издание на конкурса на списание "Мениджър", отличаващ висши постижения в бизнес управлението в страната.
Европейска бизнес асамблея ще обяви отличените компании и мениджъри на официална церемония, която ще се състои на 21 април тази година в Лондон.

Резултатите на Групата за третото тримесечие надхвърлят очакванията на анализаторите с 19%, а Банката отчита прилична печалба след данъци. Намаляване на общите приходи, подобряване на разходната ефективност, стабилно ниво на кредитите със забава над 90 дни, по-висок коефициент на покритие с провизии, продължаващо подобрение на ликвидността и отлична капиталова адекватност са ключовите характеристики на представянето на Групата през третото тримесечие.

За първите девет месеца на годината Група ОТП отчита коригирана печалба от 107.8 милиарда форинта, което представлява намаление от 20% на годишна база. Причината за значителното намаление са спадът в общите приходи (-5%), по-високите разходи, свързани с риска (+9%), а се наблядава и намаление в процента на корпоративната данъчна тежест с 37% на годишна база. Общите приходи са намалели с 3%, в рамките на които спадът на нетните приходи от лихви е незначителен, но другите, несвързани с лихви приходи, са се стопили с 27%. Намалелите приходи отчасти се компенсират от по-ниските оперативни разходи.

Счетоводната загуба за деветте месеца е 113.2 милиарда форинта срещу печалба от 62.7 милиарда форинта за съответния период миналата година. Значителните промени на годишна база са свързани главно със статиите с корективен характер.

През третото тримесечие коригираната печалба след данъци на Групата е 33.5 милиарда форинта, което представлява намаление от 15% на тримесечна база, основно поради факта, че през второто тримесечие Банката е отчела приходи от договор за суап на ценни книжа, какъвто през третото тримесечие не е регистриран.

Статиите с корективен характерэпрез първите девет месеца на годината са основно четири категории: промени в представянето на ОТП Украйна с негативен резултат от 15.1 милиарда форинта; специалният банков данък, наложен на ОТП Унгария и ОТП Словакия, с отрицателен ефект върху печалбата след данъци от 30.2 милиарда форинта; придобиването и интегрирането на хърватската Банко Пополаре оказват положителен ефект върху печалбата след данъци от 4.1 милиарда форинта. Оценките за потенциалното еднократно отрицателно въздействие от отсъждането на унгарския Върховен съд и от други нормативни промени, свързани с потребителските кредити, са актуализирани и прецизирани, съответно на 168.4 милиарда форинта след данъци за първите девет месеца на годината.

Коригираната печалба след данъци на Банка ОТП от януари до септември 2014 г. възлиза на 102 милиарда форинта, отбелязвайки подобрение от 16% на годишна база.

През разглеждания период приносът към коригираната печалба на чуждестранните поделения от Групата рязко спадна: само 4.9 милиарда форинта спряма 42 милиарда форинта през базовия период.

Българското поделение – Банка ДСК продължава успешното си представяне и през третото тримесечие регистрира печалба след данъци от 11.9 милиарда форинта, с което нетните приходи за първите девет месеца на годината вече надвишават 33.4 милиарда форинта.

ОТП Русия регистрира още едно слабо тримесечие. Общият приход през деветте месеца спадна с 13% на годишна база, което само отчасти бе компенсирано от по-ниските оперативни разходи (-3%).

Представянето на ОТП Украйна се влоши допълнително по няколко причини. На фона на изцяло негативната среда, общите приходи за деветте месеца са намалели с 16% на годишна база и с 15% на тримесечна база.

През третото тримесечие продължи положителното представяни и на ОТП Румъния. През деветте месеца на годината банката е отчела печалба от 2.4 милиарда форинта, което бележи забележителен обрат в сравнение със загубата от 1.7 милиарда форинта през базовия период.

С незначителна загуба през третото тримедечие, ОТП Хърватска отчита печалба от почти 0.5 милиарда форинта за деветте месеца на годината.

Банка ОТП Словакия успя да задържи успешното си представяне и с приходи от 164 милиарда форинта през третото тримесечие, нетните й резултати (преди банков данък) достигат 750 милиона форинта за първите девет месеца на годината.

След регистрираните загуби от 113 милиона форинта през второто тримесечие, ОТП Сърбия отново регистрира печалба и отчете нетен резултат от 36 милиона форинта през третото тримесечие.

През разглеждания период печалбата след данъци на ОТП Черта Гора възлиза на 1.2 милиарда форинта, което предтавлява подобрение от 36% на годишна база, като само за третото тримесечие печалбата е 667 милиона форинта.

Продължава умереният спад на консолидирания кредитен портфейл в чуждестранна валута (-3% на годишна база и -1% на тримесечна база). Ипотечният портфейл е намалял допълнително (-6% на годишна база и -2% на тримесечна база), както и корпоративният (-1% на годишна база и -2% на тримесечна база). От друга страна, обемите на потребителските кредити продължиха да нарастват (+5% на годишна база и +2% на тримесечна база), както и експозициите в сегмента микро и малки предприятия (+2% на годишна база). През третото тримесечие най-бърз растеж в потребителските кредити са отбелязали ОТП Словакия, ОТП Русия и ОТП Румъния (съответно +13%, +6% и + 5%), докато при Банка ДСК и ОТП Сърбия е нарастнал корпоративния портфейл - съответно с 4% и 5%. Микро и МСП портфейлът на Банка ОТП е нарастнал съответно с 3% на годишна база и 2% на тримесечна база, благодарение и от Програмата Кредитиране за растеж на унгарската централна банка.

Депозитите в чуждестранна валута са се учеличили значително (12% на годишна база). В абсолютни стойности увеличението при Банка ОТП е сериозно (16% на годишна база), в рамките на което значителни са приходите от компаниите за управление на фондове и общините, като при последните се отчита и сезонния характар на постъпленията. Банка ДСК също успя да увеличи общите си депозитни обеми, а положителната тенденция за нарастване на депозитите се регистрира и при ОТП Украйна.

При стрес тестовете, проведени от Европейското банково управление, които отчитат качеството на активите, общата капиталова адекватност от първи ред на Банка ОТП при неблагоприятен сценарий възлиза на 11.95% в края на тригодишния хипотетичен кризисен период, което нарежда Банка ОТП на двадесет и второ място от общо 123 европейски банки, участвали в теста.

След значително увеличение на тримесечна база на кредитите със забава над 90 дни през второто тримесечие (75 милиарда форинта, коригирани към разликата във валутните курсове и ефекта от продажби и отписвания на кредити), през третото тримесечие се наблюдава умерено увеличение (51.5 милиарда форинта). Положителна тенденция е, че при Банка ОТП и Банка ДСК, както и при по-малките дъщерни дружества, се наблядава намаление в тази категория.

Към края на третото тримесечие консолидираната обща капиталова адкветност от първи ред по Базел 3 и по международните стандарти за финансово отчитане възлиза на 14.5% (+0.3 пункта на тримесечна база), а само Банка ОТП отчита обща капиталова адкветност от първи ред от 15.6% (+1.5 пункта на тримесечна база).

Банка ОТП се представи успешно на стрес теста, който Европейската централна банка (ЕБЦ) и Европейското банково управление (ЕБУ) проведоха в продължение на 12 месеца.

Целта на стрес теста, на който бяха подложени над 120 банки от еврозоната, е да гарантира стабилното състояние и добрата подготвка на финансовите институции в случай на криза. Стрес тестът оценява възможностите на банките да привлекат капитали при евентуална неблагоприятна макроикономическа среда и способността им да посрещнат нова глобална криза при сценарий с тригодишен хоризонт. Тестът се извършва на базата на обща методология, разработена от Европейското банково управление и прилагана при всички банки, които са били подложени на теста от 2010 г. досега. За основа на стрес теста са изпалзвани балансите на банките към края на 2013 г., като са взети под внимание и увеличенията на капитала, осъществени до 30 септември 2014 г.

Банка ОТП - най-значителният представител на унгарския финансов сектор с пазарен дял от над 25%, е единствената унгарска банка участвала в теста. Банката има дъщерни дружества в осем различини страни от Централна и Източна Европа. При стрес теста е направен преглед на качеството на повече от 50 процента от рисково претеглените активи и на общо 14 различни портфейла в рамките на Група ОТП, включително корпоративни и МСП експозиции на Банка ОТП, ипотечни кредити на физически лица и необезпечени кредити за домакинства на Банката и на чуждестранните й дъщерни дружества. Резултатите за корпоративния портфейл показват, че не се налага допълнително провизиране, докато по отношение на разгледаните портфейли от кредити за домакинства, при всичките видове кредити се наблюдава завишение на провизиите. Като цяло прегледът на качеството на активите на Банка ОТП констатира незначителни отклонения и дефицити, които не налагат корекции нито на капиталовата адекватност от първи ред, нито на капиталовата база за реакция при кризи или на други параметри. Най-високи резултати Банка ОТП демонстрира по отношение на капиталовата адекватност, което и най-важният резултат от теста. При заложено ниво от 5.5% на капиталовата адекватност от първи ред при неблагоприятен сцинарий, Банка ОТП показа капиталова адекватност, възлизаща на 11.95% в края на тригодишния хипотетичен кризисен период. Резултатите на Банка ОТП от проведения стрес тест са публикувани от унгарския банков надзорен орган – Национална банка на Унгария.

Банката се класира на 12-та позиция сред 100-те най-големи банки в Югоизточна Европа.

Банка ДСК заслужено се нареди сред 100-те най-авторитетни банки в Югоизточна Европа в класацията на SeeNews TOP 100 SEE. Грамота за отличното представяне беше връчена на г-жа Виолина Маринова, главен изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК, от Анна Колева, директор на SeeNews. Г-жа Маринова подчерта, че отличия с подобен авторитет са гаранция, че Банка ДСК предлага на своите клиенти продукти и услуги, конкурентни на европейските норми и стандарти. Изкачването с две позиции спрямо миналогодишната класация, в която беше отредено 14-тото място на Банка ДСК, се дължи на иновативно развитие и адаптивност на бизнес моделите спрямо новата пазарна и регулаторна среда и изискванията на европейския пазар.

За седма поредна година новинарска агенция SeeNews базира проучването си по показател общи годишни приходи, за да подреди безпристрастно най-големите финансови институции в региона.