EN

Банка ОТП се представи успешно на стрес теста, който Европейската централна банка (ЕБЦ) и Европейското банково управление (ЕБУ) проведоха в продължение на 12 месеца.

Целта на стрес теста, на който бяха подложени над 120 банки от еврозоната, е да гарантира стабилното състояние и добрата подготвка на финансовите институции в случай на криза. Стрес тестът оценява възможностите на банките да привлекат капитали при евентуална неблагоприятна макроикономическа среда и способността им да посрещнат нова глобална криза при сценарий с тригодишен хоризонт. Тестът се извършва на базата на обща методология, разработена от Европейското банково управление и прилагана при всички банки, които са били подложени на теста от 2010 г. досега. За основа на стрес теста са изпалзвани балансите на банките към края на 2013 г., като са взети под внимание и увеличенията на капитала, осъществени до 30 септември 2014 г.

Банка ОТП - най-значителният представител на унгарския финансов сектор с пазарен дял от над 25%, е единствената унгарска банка участвала в теста. Банката има дъщерни дружества в осем различини страни от Централна и Източна Европа. При стрес теста е направен преглед на качеството на повече от 50 процента от рисково претеглените активи и на общо 14 различни портфейла в рамките на Група ОТП, включително корпоративни и МСП експозиции на Банка ОТП, ипотечни кредити на физически лица и необезпечени кредити за домакинства на Банката и на чуждестранните й дъщерни дружества. Резултатите за корпоративния портфейл показват, че не се налага допълнително провизиране, докато по отношение на разгледаните портфейли от кредити за домакинства, при всичките видове кредити се наблюдава завишение на провизиите. Като цяло прегледът на качеството на активите на Банка ОТП констатира незначителни отклонения и дефицити, които не налагат корекции нито на капиталовата адекватност от първи ред, нито на капиталовата база за реакция при кризи или на други параметри. Най-високи резултати Банка ОТП демонстрира по отношение на капиталовата адекватност, което и най-важният резултат от теста. При заложено ниво от 5.5% на капиталовата адекватност от първи ред при неблагоприятен сцинарий, Банка ОТП показа капиталова адекватност, възлизаща на 11.95% в края на тригодишния хипотетичен кризисен период. Резултатите на Банка ОТП от проведения стрес тест са публикувани от унгарския банков надзорен орган – Национална банка на Унгария.

Банката се класира на 12-та позиция сред 100-те най-големи банки в Югоизточна Европа.

Банка ДСК заслужено се нареди сред 100-те най-авторитетни банки в Югоизточна Европа в класацията на SeeNews TOP 100 SEE. Грамота за отличното представяне беше връчена на г-жа Виолина Маринова, главен изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК, от Анна Колева, директор на SeeNews. Г-жа Маринова подчерта, че отличия с подобен авторитет са гаранция, че Банка ДСК предлага на своите клиенти продукти и услуги, конкурентни на европейските норми и стандарти. Изкачването с две позиции спрямо миналогодишната класация, в която беше отредено 14-тото място на Банка ДСК, се дължи на иновативно развитие и адаптивност на бизнес моделите спрямо новата пазарна и регулаторна среда и изискванията на европейския пазар.

За седма поредна година новинарска агенция SeeNews базира проучването си по показател общи годишни приходи, за да подреди безпристрастно най-големите финансови институции в региона.

На 25 юли 2014 г., след продължителни съдебни спорове и в пълно съответстие с разпоредбите на българското законодателство, „ДСК Лизинг“ АД възстанови владението си върху недвижим имот, собственост на дружеството. Недвижимият имот представлява магазин – партер и мецанин, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ № 4, съгласно Нотариален акт № 64, том 3, рег. № 6870, дело № 422 от 2007 г. на Нотариус рег. № 438 на Нотариалната камара.

Застрахователните компании удължават срока за завеждане на щети, причинени от вчерашната градушка в София. Приоритетно се обслужват автомобилите със счупени стъкла.

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД предприема следните извънредни мерки:

 1. Удължава се работното време на пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София – обслужването на клиенти ще се извършва до 19.30 часа. Удълженото работно време ще е валидно до края на настоящата работна седмица – до 11.07.2014. Адреси и контакти:
  • ЛЦ София – кв. Военна рампа, ул. "Константин Преславски" №1. Телефон - 02/ 902 72 57
  • Драгалевци (автосервизен комплекс "Мотоексперт"), София, кв. "Драгалевци", ул. "Черни връх" № 179 Б. Телефон 02/ 902 72 80 и 02/ 902 72 83
  • Дружба, София, ул. "Илия Бешков" №2 (сервиз "Дару Кар"). Телефон - 02/ 902 72 75 и 02/ 902 72 76
 2. Въвежда се извънредно работно време в пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София на 12 и 13.07.2014 – събота и неделя – от 09.00 до 16.00 часа.
 3. Щети по имуществено застраховане се завеждат в ЦУ на ДЗИ "Общо застраховане" ЕАД, на адрес: София, ул.Бенковски №3.
 4. Удължава се срокът за деклариране на застрахователни претенции – от предвидените 5 (пет) на 25 (двадесет и пет) дни.

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

НЕ Е НЕОБХОДИМО да спазвате 3-дневния срок за регистриране на претенция, съгласно Общите условия по застраховки Каско. Срокът за регистрация на претенции се удължава до 31.07.2014 г. Двата клиентски центъра на територията на град София за регистрация и обработка на щети ще работят с УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ от 08.00ч. до 19.30ч.
Адресите на центровете са:

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Хъшове
гр. София, кв. "Красна поляна"
ул. "Хъшове" No 1
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Горубляне
гр. София, кв. Горубляне
ул. "Инж. Георги Белов" No 4
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg


ЗАД "АРМЕЕЦ" информира клиентите със щети, нанесени от опустошителната градушка в района на София, че центровете за регистрация на щети ще приемат заявления с удължено работно време.
Увеличава се срокът за подаване на заявления от 7 на 15 работни дни. Формуляр Уведомление за щета може да бъде изтеглен от сайта на дружеството www.armeec.bg, секцията "Помощ при щета". Допълнителна информация и съдействие клиентите на дружеството могат да получат от денонощният контактен център на телефон 0700 1 39 39 или в някой от центровете за регистрация на щети в гр. София: ул. "Жолио Кюри" № 20, бул. "Сливница" № 425, ул. "Бяло поле" № 8Д.


ЗД "БУЛ ИНС" АД

Работното време на ликвидационните офиси е удължено от 8:00 - 20:00 ч., както и в почивните дни.
Всички пострадали в следствие произтеклите събития днес ще могат да заведат щети в рамките на две седмици, считано от днес 08.07.2014 г.
Мобилние групи на компанията са вече с увеличен брой.


ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" удължава срокът за регистарция на щети от 7 на 30 дни.


ЗК "УНИКА" АД

Центърът за огледи в гр. София на ул. "Самоков" №60 ще работи с разширено работно време до 19:00 ч през тази седмица. Допълнително огледи ще могат да се извършват в офисите на УНИКА намиращи се на ул. "Юнак" №11-13 и на ул. "Искър" №8, в рамките на стандартното работно време. Желателно е клиентите да регистрират своите претенции предимно онлайн на сайта на компанията – секция обслужване: http://www.uniqa.bg/home/03_service/03_claims/. Срокът за деклариране на претенциите към ЗК "УНИКА" АД, които са вследствие на претърпяното природно бедствие (градушка) в град София се удължава до края на този месец.


"ЗД Евроинс" АД

Ликвидационните центрове на "ЗД Евроинс" АД в гр.София ще работят с удължено работно време в следващите дни. От сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) центровете ще работят от 8.30 ч до 20.00ч, а в събота (12.07.2014 г.) от 9.00ч до 18.00ч. Щетите ще могат да се предявят в 30 дневен срок от датата на настъпване на събитието.

Адресите на ликвидационните центърове в гр. София са следните:

 • Централно управление, бул. "Христофор Колумб" №43
  Тел.: 0700 17 241
  Тел.: 02 /9651 512
  E-mail: likvidacia@euroins.bg
 • кв. "Люлин" 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
  Teл: 02 / 4895 494
 • Нисан София, бул. Никола Вапцаров № 47
  Тел: 02/ 93760122
 • Адрес на ликвидационен център в гр. Монтана:
  гр.Монтана, ул. "Трети март" 53
  Тел: 096 / 300 881
  E-mail: montana2@euroins.bg

Ще работи с удължено работно време от сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) от 8.30 ч до 19.00ч. В събота (12.07.2014 г.) и неделя (13.07.2014 г.) от 9.00ч до 17.00ч.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Протокол № 1422 от 26.06.2014 г. на Управителния съвет на „ДСК Лизинг“ АД, е приета нова „Обща тарифа за таксите и комисионните“ към договорите за лизинг на „ДСК Лизинг“ АД и „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, като промените влизат в сила от 01.07.2014 г.

Съгласно Общите условия към Договорите за лизинг, „лизингодателят уведомява своите клиенти за извършените промени в Тарифата или за приемането на нова такава, чрез излагане на обявление в общодостъпните помещения на Лизингодателя“. В тази връзка, лизинговото дружество е изложило новата тарифа, както в централния си офис находящ се в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, Мол София, София Тауър, ет. 4, така и в клоновата си мрежа.

Новата „Обща тарифа за таксите и комисионните“ към договорите за лизинг на „ДСК Лизинг“ АД и „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД с физически лица, за които е приложим Закон за Потребителския кредит, може да бъде изтеглена тук.