EN

Оперативният лизинг, за разлика от финансовия, е форма на договор, при която Лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем. Също така, след изтичане срока на договора за оперативен лизинг ППС, предмет на договора, се връща на Лизингодателя.

Оперативният лизинг дава възможност на фирмите точно да прогнозират разходите си и е подходящ за тези от тях, които се нуждаят от непрекъснато обновяване и осъвременяване на автомобилния парк, без да придобиват собствеността върху ППС. Тъй като този тип лизинг е балансово неутрален (в балансите на фирмата се отразява като наем), сключването на договор за оперативен лизинг по никакъв начин не засяга балансовото число на юридическото лице. Месечните вноски се признават за разход на фирмата в пълния им размер