EN
За да улесним настоящите и бъдещи клиенти на ДСК Лизинг, създадохме тази секция с отговори на най-често задаваните въпроси. Надяваме се с изложената кратка информация да отговорим точно и ясно на вашите въпроси. Ако все пак не успеете да намерите отговор на вашето питане не се колебейте да ни пишете на e-mail адрес auto@dskleasing.bg.
Какво е тримесечен EURIBOR?
EURIBOR /Euro Interbank Offered Rate/, представлява референтен лихвен процент определян от European Banking Federation публикуван ежедневно в 11.00 a.m. централно европейско време.
Каква е валутата на договора за лизинг?
Евро. Клиентите могат да плащат и в лева по фиксирания курс на БНБ.
Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?
Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на лизинговата компания за риска по всеки един проект. Предлаганите лизингови схеми са с променлив лихвен процент, базирани на тримесечен EURIBOR + лихвена надбавка за риск.
Каква е първоначалната вноска?
Първоначалната вноска зависи от лизинговия продукт и условията по него. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.
За какъв период мога да взема актива на лизинг?
Максималният лизингов срок за всички активи е 5 години. По-дълъг период се предлага за по-специфични лизингови сделки, както и при финансирането на недвижимости, където срока достига 15 години.
Изисква ли се допълнително обезпечение?
Стандартното обезпечение е самият лизингов актив. Допълнително обезпечение би могло да бъде изискано при специфичен проект за финансиране на специфично оборудване.
Кой финансира ДДС по сделката?
ДДС се финансира от страна на "ДСК Лизинг" АД, като Лизингополучателят заплаща ДДС разсрочено с лизинговите вноски, без да се начислява лихва върху него.
Каква е базата за начисляване на ДДС?
ДДС се начислява само върху остатъчната главница, лихвите по договора не се облагат с данък.
Кой регистрира автомобила?
Лизинговата компания. Автомобилът се предава на клиента готов за шофиране.
Кой застрахова автомобила?
Лизинговият актив е основното обезпечение по договора, затова политиката на ДСК Лизинг АД е да застрахова чрез ДСК Лизинг Застрахователен брокер за целия период на лизинговия договор за всички рискове, осигуряващи пълно застрахователно покритие според вида актив. ДСК Лизинг Застрахователен брокер ЕООД предлага сключване на застраховки на преференциални тарифи с водещите лицензирани застрахователни дружества в България.
Кой извършва задължителния годишен технически преглед?
Ангажиментът за преминаване на годишен технически преглед е изцяло на клиента като ползвател на автомобила.
Необходимо ли е пълномощно за управление на лизинговия автомобил?
За територията на България не е необходимо пълномощно. За управлението на автомобила извън страната се изисква издаване на нотариално заверено пълномощно от страна на ДСК Лизинг АД, за което трябва да подадете писмено искане не по-късно от 3 (три) работни дни. Пълномощното се предоставя заедно със сертификат „Зелена карта”.
Какво да направя ако загубя Свидетелството за регистрация част II (малък талон)?
Необходимо е да уведомите ДСК Лизинг АД, което ще има грижата да преиздаде свидетелството за регистрация.
Какво да направя ако загубя регистрационна табела на автомобила?
Необходимо е да уведомите органите на МВР, които да ви издадат и предоставят служебна бележка, както и ДСК Лизинг АД, което ще пререгистрира автомобила след предоставянето му в КАТ от ваша страна.
Какво да направя при настъпило застрахователно събитие (частична щета, пожар, кражба)?
При щета на пътя е необходимо незабавно да се уведоми застрахователната компания, като за целта трябва да се представи протокол за ПТП, издаден от КАТ. В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества. Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента. Не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа.

При щета на паркинг е необходимо в срок от 3 (три) дни да се уведоми застрахователната компания.

При пожар или кражба на автомобила е необходимо в срок от 24 часа да се уведомят органите на МВР, застрахователната компания и ДСК Лизинг АД.

Телефоните, на които можете да се свържете със застрахователните компании, са изписани на самите полици.

ВАЖНО!!!
Не оставяйте при напускане на МПС ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и имобилайзера, застрахователни полици, панел на радиокасетофона - вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията.