EN
2020
15 дек
Промяна в срока за кандидатстване за разсрочване на задължения по COVID19
Предвид удължаването на сроковете на мораториума на БНБ за разсрочване на задължения поради пандемията, бихме искали да ви информираме за конкретните стъпки, които клиентите на ДСК Лизинг могат да предприемат за да кандидатстват за разсрочване на задължения по лизинг.

Кой може да се възползва от мерките?

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят на следните условия:
 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си по сключени договори за финансов лизинг.
 • Физически или юридически лица, които редовно са погасявали или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване.
 • Лизингополучателите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от предлаганите облекчения чрез подаване на "Заявление за отсрочване на задължения чрез предоставяне на гратисен период във връзка с извънредното положение причинено от COVID – 19".
 • Всяко заявление ще бъде разгледано индивидуално и ще премине през процес по одобрение от ДСК Лизинг.

В какво се изразява отсрочването на задължения?
 • Клиентите на ДСК Лизинг могат да се възползват от гратис по главницата на лизинга за период от три, шест или девет месеца.
 • Искания се подават в срок до 23 март 2021 г.;
 • Срокът за одобрение на тези искания – до 31 март 2021 г.;
 • Крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите е до 31 декември 2021 г., но за не повече от 9 месеца.

Как може да се кандидатства за отсрочване на задължения?

Може да кандидатствате за отсрочване на задължения, като попълните своето заявление и го изпратите на: contact@otpleasing.bg

Как ще разбера дали съм одобрен?
 • След подаване на Заявлението, то ще бъде разгледано от ДСК Лизинг и на всеки клиент ще бъде върната информация при одобрение, лично - по имейл или телефон.
 • За да влезе в сила гратисният период, на клиента ще бъде предложено за подпис Допълнително споразумение към договора за лизинг с одобрените параметри.

Задължения, които остават извън правилата за отсрочване:
 • Гратисният период се отнася за главницата по договора, а лихвата по договора остава дължима.
 • Застраховки, данъци и всички други разходи, свързани с ползването на актива и дължими по договор, се плащат стандартно при падеж.